Uued virtuaaltuurid aitavad avastada põnevaid sihtkohti Eestis ja Venemaal

Linnuse virtuaaltuur

SA Virumaa Muuseumid

3. märts 2021

PRESSITEADE

Uued virtuaaltuurid aitavad avastada põnevaid sihtkohti Eestis ja Venemaal

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist toetuse saanud projekti Via Hanseatica Plus raames on valminud kuus virtuaaltuuri Eesti ja Venemaa sihtkohtadest ja objektidest.

 

Tuurid aitavad külalisel juba esimesest kaadrist alates ennast sihtkohas kohal tunda ning näitavad, millised on sealsed võimalused ning tegevused. Interaktiivsed multimeedialahendused ehk virtuaaltuurid on täpsemalt 360 kraadi fotod, mida saab liigutada enda soovi järgi ning mis loovad illusiooni ruumis või asukohas kohal viibimisest. Virtuaaltuuril on võimalik suurendada eksponaate ja vajutada ringikujulistele ikoonidele, mis annavad lisainfot sealsete paikade, tegevuste ja muuseumieksponaatide kohta.

 

Eestis saab virtuaalselt külastada Rakvere linnust, Eesti Kaevandusmuuseumit Ida-Virumaal ja Eesti Lennundusmuuseumit Tartumaal. Venemaa virtuaaltuuridel saab tutvuda ajaloolise Pihkva kesklinnaga, Viiburi lossi ja selle ümbrusega ning “matkata” Sestroretski rabas. 

 

Virtuaaltuurid on kohandatud nii arvutis kui ka nutitelefonis mugavaks kasutamiseks ja võimaldavad lugeda infomaterjali kolmes keeles - eesti, inglise ja vene keeles. Tuuridega saab tutvuda veebilehel www.viahanseatica.info/et/virtuaaltuurid

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

 

Via Hanseatica Plus projektis osalevad mitmed organisatsioonid Eestist, Venemaalt ja Lätist. Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459061.2 eurot.

 

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Virumaa Muuseumid ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Lisainfo:
press@svm.ee
vivian@svm.ee
+37253930957

 

ENG

New virtual tours will help you discover exciting destinations in Estonia and Russia

 

Within the framework of the Via Hanseatica Plus project, which received support from the Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme, six virtual tours of Estonian and Russian destinations and objects have been completed.

 

Starting with the very first frame, the tours help the visitor feel as if they are actually present at the destination, showing them the opportunities and activities that can be enjoyed there. Interactive multimedia solutions, or virtual tours, are 360-degree photos that can be moved as you wish, and which create the illusion of actually being in a room or location. On the virtual tour, you can enlarge the exhibits and click on the circular-shaped icons, which provide additional information about the places, activities and museum exhibits found there.

 

In Estonia, you can pay a virtual visit to Rakvere Castle, the Estonian Mining Museum, in Ida-Viru County, and the Estonian Aviation Museum, in Tartu County. Russian virtual tours allow you to explore the historic centre of Pskov, Vyborg Castle and its surroundings, and enjoy a ‘hike’ in the Sestroretsk swamp.

 

The virtual tours have been adapted for convenient use on computers or smartphones and allow you to read information materials in three languages – Estonian, English and Russian. Tours can be found on the website www.viahanseatica.info/virtual-3d-tours.

 

Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020 aims to foster cross-border cooperation across the borders between the Republic of Estonia and the Russian Federation to promote socio-economic development in the regions on both sides of the common borders. The Programme web-site is www.estoniarussia.eu.

 

Numerous Estonian, Russian and Latvian organisations participate in the development of the Via Hanseatica Plus route. The project’s budget for the upcoming two years is 510 068 euros, 10% of which is covered by the partners as their own contribution. Programme co-financing is 459 061.2 euros.

 

The content of this publication is the sole responsibility of foundationf of Virumaa Museums and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020, its participating countries alongside with the European Union

 

Information:
press@svm.ee
vivian@svm.ee
+37253930957

 

RUS

Новые виртуальные туры помогут Вам открыть увлекательные туристические места в Эстонии и России.

Шесть виртуальных туров в Эстонии и России созданы в рамках проекта Виа Ганзеатика Плюс Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

С самого первого кадра  туры помогают посетителям  почувствовать как будто они действительно находятся в туристических местах, показывая все возможности и мероприятия, которыми там можно насладиться. Интерактивные мультимедийные решения или виртуальные туры – это панорамные фотографии с разворотом на 360 градусов, которые можно перемещать по своему желанию и которые создают иллюзию присутствия в туристическом месте. В виртуальном туре вы можете увеличить экспонаты и нажать на специальные круглые значки, чтобы получить дополнительную информацию о местах, мероприятиях и музейных экспонатах, найденных там.

В Эстонии вы можете посетить замок Раквере, Эстонский музей горного дела в Ида-Вирумском уезде и Эстонский музей авиации в Тартуском уезде. Виртуальные туры российской стороны позволяют исследовать Псковский кремль и его окрестности, Выборгский замок, а также отправиться в поход по Сестрорецкому болоту.

Виртуальные туры адаптированы для использования на компьютерах или смартфонах и позволяют читать информацию на трех языках – эстонском, английском и русском. Данные туры представлены  на сайте www.viahanseatica.info/ru/virtualnyj-tur

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Сайт Программы: www.estoniarussia.eu.

В разработке туристического маршрута Виа Ганзеатика Плюс принимают участие организации из России, Эстонии и Латвии. Общий бюджет проекта: 510 068 евро (36,5 млн. руб.). Софинансирование Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов составляет 459 061,20 евро (33 млн. руб.).

Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. Содержание данной публикации является исключительной собственностью Фонда музеев региона Вирумаа и ни в коей мере не является отражением позиции стран-участниц Программы и Европейского Союза.

Контактная информация:

press@svm.ee
vivian@svm.ee
+37253930957